IV-ти Конгрес по неонатология

 

   Предварителна научна програма

На IV Национален Конгрес по Неонатология

                08 – 10. 10. 2021г. Старосел

 

 

08.10. 2021г. - Регистрация на участниците – до 15:00ч.

Първа сесия

Модератори: М. Кръстева, Л. Вакрилова

15:00 – 15:15Откриване на Конгреса

15:15 – 15:50

Диабет, бременност и отражението ù върху новороденото

Б. Слънчева

Диабетна бременност и малформации при плода и новороденото.

Хр. Мумджиев

Клиничен изход при новородени на майки със захарен диабет 

Ст. Хитрова-Николова и колектив 

 

15:50 – 16:10Фирмена презентация

16:10 – 16:25 – Пробиотична профилактика на неонатална жълтеница

Т. Итова, В. Атанасова 

16:25 – 16:40 – Нефармакологично лечение на процедурна болка при доносени новородени
П. Петлешкова, М. Кръстева

16:40 – 16:55 – Палиативни грижи в перинаталния период – световен опит

П. Дилова и колектив

16:55 – 17:10 –Кафе пауза

Втора сесия

Модератори: Н. Жекова, П. Петлешкова

17:10 – 17:30Фирмена презентация

17:30 – 17:45Ретинопатия на недоносеността – рискови фактори

П. Павлова и колектив

17:45 – 18:05 – Ретинопатия на недоносеното – скрининг, лечение и алгоритъм на действие

Л. Димитрова и колектив

18:05 – 18:25Фирмена презентация


18:25 – 18:45 –  Създаване и стартиране на пилотна програма за ранно откриване и навременно проследяване на деца, родени малки за гестационната си възраст (МГВ), без постнатално наваксване в растежа
Т. Камбурова-Праматарова и колектив

18:45 – 19:00 – Причини за неонаталната смъртност при преждевременните раждания  в СБАГАЛ „Проф. Д-р Д.Стаматов“ ЕООД.
Д. Йорданова и колектив
19:00– 19:20 – Обсъждане
20:00 - Вечеря

 

09. 10. 2021г. - Трета сесия

Модератори: Хр. Мумджиев, Т. Праматарова

09:00 – 09:20 – Ранно ендотрахеално приложение на сърфактант с будезонид за профилактика на бронхопулмонална дисплазия при новородени с екстремно ниска гестационна възраст

Л. Вакрилова и колектив

09:20 – 09:40 – Ултразвуково изследване на белия дроб и нива на KL-6 като ранни маркериза БПД в неонаталния период.

П. Радулова и колектив

09:40 – 10:00 – Фирмена презентация

10:00 – 10:20 – Тенденции в заболеваемостта, медицинските грижи и преживяемостта на новородени с тегло под 1000 грама

В. Атанасова и колектив

10:20 – 10:40 – Късно проследяване на новородени с ниско и екстремно ниско тегло

Р. Масларска и колектив

10:40 – 11:00 – Фирмена презентация

11:00 – 11:15 – Кафе пауза

Четвърта сесия

Модератори: Б. Слънчева, П. Радулова

11:15 – 11:35Неинвазивна вентилация при новородени деца

Д. Влахова и колектив
11:35 – 11:55Сравняване на режими NAVA с PSV и CPAP апаратна вентилация

Д. Узунова, Б. Игнатов

11:55 – 12:15 – Приложение на лактоферин при новородени с много ниско тегло

Ст. Хитрова-Николова и колектив 

 

12:15 – 12:35 – Фирмена презентация

12:35 – 12:55 – Неонатални гърчове – актуални проблеми на диагнозата и класификацията

Р. Георгиева

12:55 – 13:15 – Обсъждане

13:15 – 14:30 – Обяд

Пета сесия

Модератори: В. Атанасова, Д. Влахова

14:30 – 14:50 – Фирмена презентация Nestle (Проф. Иванов)

14:50 – 15:05 – Корелация на IL-6 със значими неврологични ултразвукови промени

В. Димитрова и колектив

15:05 – 15:20 – Диагностични възможности на амплитудно-интегрираното EEГ и терапевтични индикации за контролилирана терапевтична хипотермия 

Д. Радева, Хр. Мумджиев

15:20 – 15:40 – Фирмена презентация

15:40 – 15:55 – Ултразвуково изследване на белия дроб в неонаталния период. Диагностични възможности.

П. Радулова и колектив

15:55 – 16:10 – Предимства и недостатъци на капнографията, като метод за неинвазивно мониториране на нивото на СО2 в организма при обдишвани новородени деца.

Т. Димитрова, Хр. Мумджиев

16:10 – 16:25 – Кафе пауза

 

Шеста сесия

Модератори: Р. Георгиева, И. Мангъров

16:25 – 16:40 – Пренатална диагноза при хоспитализирани по спешност новородени с критични ВСМ

З. Василева

 16:40 – 16:55 – Критични вродени сърдечни малформации – диагноза, стабилизиране, транспорт.

Д. Печилков

16:55 – 17:15 – Фирмена презентация

17:15 – 17:30 – Интервенционално лечение при критични вродени сърдечни малформации

А. Кънева

17:30 – 17:45 – Ехокардиография в интензивното неонатологично отделение – ролята на неонатолога

Д. Печилков

17:45 – 18:00 – Възможности за осигуряване на централен венозен достъп под ехографски контрол.

Д. Печилков, Б. Младенов

18:00 – 18:20 – Обсъждане

18:30 – 19:45 – Общо събрание на Българска Асоциация по Неонатология

20:30 – Официална вечеря 

 

10. 10. 2021г. - Седма сесия

Модератори: С. Хитрова, Томова

09:00 – 09:15 – Уринарен асцит при новородено – клиничен случай

Стоичкова и колектив

09:15 – 09:30Новородено дете с пареховирусна инфекция

 И. Мангъров и колектив

09:30 – 09:50 – Фирмена презентация

09:50 – 10:05Редки заболявания с изява в неонаталния период – случаи от практиката

В. Александрова и колектив

10:05 – 10:20 – Клиничен случай на спинална мускулна атрофия (СМА) тип 1

Д. Йорданова и колектив

10:20 – 10:40 – Фирмена презентация

10:40 – 10:55 – Агресивна задна ретинопатия при дете 29 г.с от бременност, протекла с прееклампсия и приложение на антидепресанти у майката- клиничен случай
В. Чернодринска, Д. Узунова 

10:55 – 11:10 – Обсъждане

11:10 – 11:15 – Закриване на конгреса

Всички участници с орални презентации да ги съобразят с отделеното им в програмата време. В противен случай ще бъдат прекъсвани!

 

 

Постерна сесия:

1. Covid-19 -  майчина кърма и кърмене

А. Попиванова, Ст. Хитрова-Николова

2. Новородени деца на майки с COVID-19 инфекция. Поведение в неонаталния период.

П. Радулова и колектив

3. Оценка на майчините и неонатални антитела срещу sars-cov-2 и плацентарния имунен трансфер

Н. Жекова и колектив

4. Перинатологични проблеми при бременни и новородени на майки с COVID – 19
В. Чимева и колектив
5. Сравнителна оценка на клиничното състояние на новородените, родени от майки, преболедували и с активна Covid инфекция

М. Кръстева и колектив

6. Интервенционално лечение при критична клапна пулмонална стеноза

К. Ненова

7. Персистиращ артериален канал при недоносени – възможности за интервенционално лечение.

Л. Димитров

 

Изисквания за постерите

Постерите се изготвят на хартиен носител с максимални размери 70х100см (В1 формат), с възможност за закрепяне на стена.

Текстът на постера съдържа: кратък увод, цел, материал и метод, резултати и изводи; библиография

Таблиците и графиките да бъдат представени максимално ясно и четливо.

 

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement