Предварителна програма - Трявна

     Предварителна научна програма

    На VI-та Нац. Конференция по Неонатология с международно участие

                    „Инфекциозна патология на новороденото”

                           12 – 14. 10. 2018г. гр. Трявна

 

12.10. 2018г.

 

Регистрация на участниците – до 14:30ч.

 

Първа сесия

Модератори: Хр. Мумджиев, Л. Вакрилова

14:30 – 14:40 – Откриване на Конференцията

 

14:40 – 14:55 -  "Вроден дефект на мезентериума при новородено т.н. "Мезентериален прозорец"/ Клиничен случай на V-образен  дефект на мезентериума с тънкочревна инкарцерация и Мекелов дивертикул.

Д. Стоичкова, Иванова

14:55 – 15:10 - Ефекти на пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG +витамин Д при деца с много ниско тегло.

 Ст.Хитрова-Николова, Б. Слънчева, П.Радулова, Л.Вакрилова, Т.Праматарова, Е.Шопова, Н.Яръкова, Н. Жекова, А.Попиванова, З.Емилова,В.Димитрова

СБАЛАГ,,Майчин дом" –София

15:10 – 15:30 - Невропрофилактика при новородени деца с перинатална асфиксия. Р. Георгиева

15:30 – 15:45 – Фирмена презентация

15:45 – 16:00 - Ексципиенти в неонатологичната практика – проблеми, предизвикателства, решения, 1 част

Ирина Николова, Милен Димитров, Валентина Петкова, Маноела Манова

16:00 – 16:15 – Кафе пауза

 

Втора сесия

Модератори: М. Кръстева, Т. Праматарова

16:15 – 16:30 - Ексципиенти в неонатологичната практика   - проблеми, предизвикателства, решения, 2 част

Валентина Петкова, Маноела Манома, Милен Димитров, Ирина Николова

16:30 – 16:45 - Екстемпорално   приготвяне и стабилност на състави за неонатологията

Милен Димитров, Ирина Николова, Валентина Петкова, Маноела Манова

16:45 – 17:00 – Фирмена презентация

17:00 – 17:15Неонатална заболеваемост и смъртност, свързана с дискордантност при близнаци 

С. Цветкова, Д. Йорданова, проф. Е. Ковачев, д.м.н.

Катедра Акушерство и гинекология, Медицински университет, Варна

17:15 – 17:35 - Приложението на стероиди в неонатологията

Проф.д-р Боряна Слънчева Клиника по неонатология,

СБАЛАГ “Майчин дом” Катедра по АГ МУ София

17:35 – 17:55 -  "Чернодробно увреждане при парентерално хранене"

Хр. Мумджиев   

17:55 – 18:10 – Фирмена презентация

18:10 – 18:30 – Обсъждане

20:00 - Вечеря

 

13. 10. 2018г.

 

Трета сесия

Модератори: Б. Слънчева, С. Хитрова

09:00 – 09:15 - Антиинфекциозни  фактори в майчината кърма. Влиянието им при храненето на новородените с ниско тегло.

А. Попиванова, С. Хитрова

09:15 – 09:30 - Майчини инфекции и кърмене- съвременно поведение.

А. Попиванова, С.Хитрова

09:30 – 09:50 - "Оценка на риска за развитие на ранен неонатален сепсис."

Н. Жекова

09:50 – 10:05 - Клинични аспекти на вродената CMV инфекция.

Радулова П., Хитрова Ст., Праматарова Т., Слънчева Б., Вакрилова Л., Яръкова Н., Емилова З., Петрова Г., Жекова Н.

СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр. София, Клиника по неонатология

МУ София, Катедра по Акушерство и Гинекология

10:05 – 10:20 - Диагноза и дългосрочни ефекти на  CMV инфекции:  case report и литературен обзор.

Д-р  Д. Узунова,  Д-р  В. Тихчев- гл. асистент  Катедра Патоанатомия към МА- София

10:20 – 10:35 – Фирмена презентация

10:35 – 10:50 - Листериозна инфекция при новородени - заболяване с тежки последици

Л. Вакрилова

10:50 – 11:05 – Кафе пауза

 

Четвърта сесия

Модератори: Р. Георгиева, П. Радулова

11:05 – 11:20 - Инвазивни гъбични инфекции у новороденото

Христо Мумджиев

11:20 – 11: 35 – Инвазивна кандидоза – клиничен случай

Стилияна Томова.

11:35 – 11:50 - Късен кандидозен сепсис.

Радулова П., Слънчева Б., Вакрилова Л., Хитрова Ст., Праматарова Т., Яръкова Н., Емилова З., Петрова Г., Жекова Н.

СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД, гр. София, Клиника по неонатология

МУ София, Катедра по Акушерство и Гинекология

11:50 – 12:05 – Фирмена презентация

12:05 – 12:45 – Сателитен симпозиум на фирма Киези

            Less Invasive Surfactant Administration“ - The Viennese Experience

12:45 – 13:00Интратрахеално приложение на сърфактант и будезонид   

Д. Влахова, Р. Георгиева и съавт.

13:00 – 14:30 – Обяд

 

Пета сесия

Модератори: В. Атанасова, Д. Влахова

14:30 – 15:10 – Симпозиум на фирма АбВи

            Ефективна профилактика на RSV инфекциите – как да сме успешни?“

Модератор: проф. Кръстева

Епидемиoлогия и сезонност на РСВ  – проф. Т. Кантарджиев

RSV – кои са рисковите групи?  – доц. Р. Георгиева

Колко е важно RSV-превенцията да се прилага правилно и навреме. – проф. Б. Слънчева

Дискусия     

15:10 – 15:25 – Фирмена пезентация

15:25 – 15:40 - Сепсис и хемостаза

Т. Праматарова

15:40 – 16:00 – Некротичен ентероколит

М. Георгиева

16:00 – 16:15 – Фирмена презентация

16:15 – 16:35 – Антибиотичната резистентност – глобален проблем

М. Кръстева

16:35 – 16:45 – Кафе пауза

 

Шеста сесия

Модератори: Н. Жекова, Хр. Мумджиев

16:45 – 17:05 - Инфекциозна патология при деца, родени с екстремно ниско тегло при раждане

В. Атанасова, Е. Валериева, Л. Весков, Д. Георгиева, А. Асанова

17:05 – 17:20Неимунен фетален хидропс- два клинични случая между вродените инфекции и феталната хирургия 

Ст. Хитрова, В.Димитрова, И.Ибрям, Л.Вакрилова, З.Емилова, Г.Мумджиева, Е.Шопова

СБАЛАГ,,Майчин дом" -София

17:20 – 17:35 – Фирмена презентация

17:35 – 17:50 - Актуални проблеми на имунопрофилактиката на коклюш   при новородени деца и малки кърмачета

Ил. Мангъров

17:50 – 18:05 - Постнатална хипотрофия при деца, родени с тегло под 1500 грама  В. Донев, В. Атанасова, П. Гацева

18:05 – 18:20 – Фирмена презентация

18:20 – 18:35 – Обсъждане

18:35 – 19:00 – Организационни въпроси и закриване на Конференцията

20:30 – Официална вечеря 

 

 

Резюметата на презентациите ще бъдат отпечатани в „Сборник резюмета” на Конференцията. За целта авторите е необходимо да ги изпратят до 30. 08. 2018г. на e-mailb_vilmo@abv.bg Максимален брой символи – до 500. Стандартни изисквания за съдържание (увод, цел, материал и метод, резултати, изводи, ключови думи). Вид и размер на шрифта – Times new roman 12

 

Непредставените в срок резюмета няма да бъдат отпечатани!

 

Всички участници с орални презентации да ги съобразят с отделеното им в програмата време. В противен случай ще бъдат прекъсвани!

 

Постерна сесия

 

  1. Абсцес на роговицата при дете с много ниско тегло- кличен случай

    Ст.Хитрова- Николова, П.Радулова, Л.Димитрова, Б.Слънчева, Н.Яръкова, З.Емилова,Т.Праматарова, Л.Вакрилова, А.Попиванова, Н.Жекова, В.Димитрова

    СБАЛАГ,,Майчин дом" -София, Аждибадем Сити Клиник Болница Токуда

  2. Ентерококов сепсис и неонатален менингоенцефалит

Ил. Мангъров и колектив

3.   Хиперглицинемия – клиничен случай

Б. Дангъров и колектив

4.   Рецидивиращ пневмоторакс 

Д. Узунова, З. Малинова, Р. Дребов

5.   NAVANeurally Adjusted Ventilatory Assist

Д. Узунова и колектив на ННО към Втора САГБАЛ- Шейново, София

6.   Клиничен случай на вродена CMV инфекция

Д. Йорданова¹, С. Цветкова¹, Ж. Стойкова², Е. Ковачев¹, Л. Иванова²

¹ МУ Варна катедра  Акушерство и гинекология

 ² Му Варна Катедра микробиология и вирусология

7.   Неонатална жълтеница при доносени новородени деца – честота и етиология

Т. Итова¹, В.Атанасова²,Н. Щерев¹

1.Неонатология,УМБАЛ „Медика  Русе“, гр. Русе

2.  Клиника по неонатология, УМБАЛ "Д-р Г. Странски" ЕАД, гр.Плевен

8. Майчино-фетални инфекции при диабетна фетопатия

М. Кръстева и колектив

 

Изисквания за постерите

 

Постерите се изготвят на хартиен носител с максимални размери 70х100см (В1 формат), с възможност за закрепяне на стена.

Текстът на постера съдържа: кратък увод, цел, материал и метод, резултати и изводи; библиография

Таблиците и графиките да бъдат представени максимално ясно и четливо.

Резюметата на постерите ще бъдат отпечатани в „Сборник резюмета” на Конференцията. За целта авторите е необходимо да ги изпратят до 30. 08. 2018г. на e-mailb_vilmo@abv.bg  Максимален брой символи – до 500. Стандартни изисквания за съдържание (увод, цел, материал и метод, резултати, изводи, ключови думи). Вид и размер на шрифта – Times new roman 12

 

Непредставените в срок резюмета няма да бъдат отпечатани!

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement