Покана за общо събрание на БАН

                                                                                             Покана
Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел"Българска Асоциация по Неонатология", регистрирано по Ф.д.№14621/2005по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл .16 от  Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете  на 09.10.2021 от 18 часа в  конферентната зала на Комплекс" Старосел" при следния дневен ред :
1. Вземане на решение за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2016-2021 година
2.Вземане на решение за приемане на доклада на Контролния съвет за периода 2016-2021година
3.Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 година
4. Вземане на решение за  освобождаване от отговорност на действащите през периода 2016-2021 Управителен съвет, Председател и Контролен съвет на сдружението
5.  Избор на нов Управителен съвет и Председател на Асоциацията
6. Избор на Председател и членове на Контролен съвет
7. Вземане на решение за промяна в седалището  и адреса на управление на сдружението
8.Други
При липса на кворум на основание чл 17 от Устава  на Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден от 19 часа на същото място и при същия дневен ред ,независимо от броя на присъстващите
Председател  на БАН Проф.д-р Мая Кръстева дм
 
< Предишна   Следваща >


Advertisement