Покана за общо събрание на БАН

                                                     Покана

 

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел"Българска Асоциация по Неонатология", регистрирано по Ф.д.№14621/2005 по описа на Софийски градски съд, Фирмено отделение  на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23, т.1 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на членовете  на 09.10.2021 от 18 часа в  конферентната зала на Комплекс "Старосел" при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за приемане на отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2016-2021 година.

2.Вземане на решение за приемане на доклада на Контролния съвет за периода 2016-2021 година.

3.Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2020 година.

4. Вземане на решение за  освобождаване от отговорност на действащите през периода 2016-2021 Управителен съвет, Председател и Контролен съвет на сдружението.

5.Избор на нов Управителен съвет и Председател на Асоциацията.

6.Избор на Председател и членове на Контролен съвет.

7.Вземане на решение за промяна в седалището  и адреса на управление на сдружението.

8.Други.

При липса на кворум на основание чл. 25 от Устава  на Сдружението, събранието ще се проведе в същия ден от 19 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

 

 

Председател  на УС на БАН:

Проф.д-р Мая Кръстева, дм

 
< Предишна   Следваща >


Advertisement