Новини

Насоки за поведение при COVID-19

петък, 20 март 2020

1

 

COVID-19

Насоки за работа в неонатологичните звена

 

Клинична изява: Бременни жени, вътреутробно развиващ се плод и новородено.

 

Към днешна дата има ограничен брой случаи на бременни жени с клиника на COVID-19. Всички те са били в третия триместър на бременността и почти всички са родили до 7 дни след появата на симптомите; При повечето са налице леки или средно тежки грипоподобни оплаквания. Понастоящем вътреутробният трансфер на коронавируса към плода се счита за малко вероятен.  Идентифициран е само един случай на възможно вертикално предаване, причинено от инфекция на майката по време на бременността. 

 

Предаването на вируса от майката към новороденото най-вероятно настъпва след раждането. Настоящите насоки касаят препоръките относно грижите за децата на майки с предполагаема или потвърдена COVID-19 инфекция. Препоръките подлежат на актуализация с натрупването на данни.

 

Подготовка и грижи по време на раждането

·       Неонатологичният екип трябва да бъде информиран възможно най-рано за прием на родилка с предполагаема или доказана COVID-19 инфекция.

·       Реанимационната маса и допълнителното оборудване трябва да бъдат проверени и подготвени преди майката да влезе в родилната зала.

·       Обичайното оборудване за неонатална ресусцитация и стабилизация трябва да е лесно достъпно (опаковано в торби за еднократна употреба), за да се избегне внасянето в залата на целия реанимационен комплект, ако не е необходимо.

·       Реанимационната маса трябва да е оборудвана със собствен пулсоксиметър, за да се предотврати ненужното  му изнасяне от родилната зала.

·       Всяко лице, влизащо в залата, следва да носи утвърдените лични предпазни средства (ЛПС). От значение е спазването на правилата за поставяне (обличане) и събличане на ЛПС (престилки, ръкавици, маски, шлемове)

·       За да се сведе до минимум експозицията на персонал, в родилната зала следва да присъства само ангажирания с раждането екип.

·       При липса на контраиндикации се препоръчва отложено клампиране на пъпната връв.

·       Новороденото се поставя под източник на лъчисто отопление и се подсушава, бързо за предотвратяване на хипотермията. При раждане на недоносено дете се препоръчва и ползването на полиетиленово фолио за завиване.

Грижи за новороденото в родилната зала.

·       При родоразрешение на жена с потвърдена или предполагаема COVID-19 инфекция е желателно присъствието на опитни членове на неонатологичният екип, за да се сведе до минимум експозицията на персонала. Отделенията следва да създадат собствена организация по отношение на ангажираните кадри, с активното участие на старшите лекари. 

·       Неонатологът трябва да поставят ЛПС в съседна на родилната зала стая.

·       Неонаталната реанимация/стабилизация се извършва съобразно съвременните указания (Алгоритъм за реанимация на новородено дете, приет от БАН). 

·       Ако е необходимо допълнително оборудване, то може да бъде подадено на реанимационния екип от "чист" служител извън реанимационната стаята.

·       Наличните указания за безопасен вътреболничен транспорт на пациенти изискват новородените да бъдат транспортирани в затворен инкубатор. По възможност, всички процедури и изследвания се извършват в едно помещение с минимален брой служители.

·       Липсват противопоказания за провеждане на кортикостероидната профилактика на белодробната незрялост, в контекста на COVID-19.

 

Дете, родено в добро състояние

·       Здравите новородени, не изискващи медицински грижи, трябва да се отглеждат заедно с  майките си в отделна изолирана стая в родилният сектор (отделение). НА МАЙКАТА СЕ ОСИГУРЯВАТ ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА- МАСКИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА РЪЦЕ

·       Всички новородени на майки с предполагаема или потвърдена COVID-19 инфекция трябва да бъдат изследвани за COVID-19. Препоръчва се това да стане до 30 ч. от раждането и повторно около 8-10-тия ден.

·       Ако майката се нуждае от помощ при грижи за детето, тя се осигурява от акушерката на смяна. Когато майката е в увредено състояние е необходимо да се осигури алтернативен некарантиран детегледач/роднина, който да се грижи за детето у дома или в изолирана стая в болницата, но не и в неонатологичното интензивно отделение (НИО). В този случай бебето се изолира от майката.

·       Препоръчва се ранното изписване в къщи на грижите на роднина, но само след получаване на съвети по отглеждане и под патронажа на ОПЛ.

 

Дете, нуждаещо се от допълнителни грижи

·       Новородените, които се нуждаят от допълнителни грижи (напр. интравенозно приложение на антибиотици) се преглеждат в родилното отделение. Преценява се дали може да се осигури безопасно лечение при леглото на майката. В случаите, когато е възможно и безопасно се избягва превеждането в НИО. Децата, нуждаещи се от превеждане в НИО, се преглеждат от опитен неонатолог, ползващ ЛПС.

 

Новородени, нуждаещи се от лечение в неонатологично интензивно отделение (сектор)

·       Нуждаещите се от интензивно лечение новородени  на майки с предполагаема или потвърдена COVID-19 инфекция се лекуват в изолирани помещения, обикновено на територията на НИО.

·       Всички служители на НИО трябва да се придържат към правилата за ползване на ЛПС преди да влязат в изолационното помещение.

·       Прецизирането на лабораторните изследвания и определянето на работните приоритети става под контрола на старшия лекар. Обмислят се начини за намаляване на ненужните изследвания.

·       Интубацията/LISA са особено рискови процедури и следва да се провеждат с ползването на ЛПС със очила и ли плексигласов шлем, даже в условията на спешност. Ако е възможно, трябва да се използват затворени системи за трахеална аспирация.

·       Интубацията да се извършва без да се изважда детето от кувьоза. Намаляване на близостта на реаниматора до дихателните пътища на детето намалява риска от излагането на вируса. Интубацията трябва да се извършва само от опитни лекари.

·       CPAP и методите на респираторно подпомагане с висок поток са свързани със силна аерозолизация, поради което се считат за високо рискови.

·       При липса на противопоказания респираторното заболяване се лекува по същия начин, както в случаите на липсващ риск от СOVID-19.

·       Всички бебета, нуждаещи се от респираторно подпомагане, трябва да се лекуват в кувьоз, тъй като по този начин детето се изолира допълнително.

·       Вливанията на течности и електролити трябва да се прецизират поради риск от белодробен оток и намаляване на оксигенацията. При деца с остър респираторен синдром се прилагат високи дози сърфактант, осцилаторен режим на вентилация, инхалаторен азотен окис.

·       Всички уреди, които се изваждат от изолационната стая, трябва да бъдат почистени съгласно политиката приета в НО КРАЙНА дезинфекция.

·       Трябва да се води регистър на целия персонал, влизащ в стаята.

 

Транспорт

·       Той следва да се ограничи до минимум.

·       Неонатологичните звена II ниво трябва да задържат и лекуват болшинството от децата, съобразно политиката при ескалация на натоварването в мрежата.

·       Неонаталната транспортна група следва допълнително да обмисли необходимостта от транспорт, който да се осъществява по витални индикации.

·       Експозицията към вируса COVID-19 само по себе си не е основание за превеждане в заведение от по-високо ниво.

 

Изследване на новородените за COVID-19

·       Детето на COVID-19 положителна майка, което изисква настаняване в НИО трябва да се разглежда като потенциално заразно за най-малко 14 дни. Понастоящем не е ясно дали отрицателните проби взети преди 8-10-ия ден могат да се считат за окончателни, но симптоматичните бебета трябва да бъдат тествани при първа възможност.

 

Кърмене

·       Кърменето и храненето с биберон от майката са допустими, при условие че  майките са обучени за правилно измиване на ръцете и носене на маска, докато се грижат за детето.

·       Няма данни COVID-19 да се пренася чрез кърмата.

·       Другите коронавируси се унищожават при пастьоризация, но няма доказателства, че COVID-19 (ако има такъв) би бил унищожен по подобен начин.

·       Допълнителна информация може да се намери в указанията на Европейската асоциация на банките за майчина кърма.

 

Преглед на новороденото

·       Клиничният преглед на новородено дете, съмнително или положително, се извършва по обичайният начин, използвайки стриктно ЛПС.

·       Скринингът за фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречна хиперплазия се извършва в обичайните срокове.

·       Слуховият скрининг трябва да бъде отложен, но допълнително планиран и разписан в документацията при изписването за следващите 1-2м.

·       При новородените, изчакващи резултат или с положителна проба за COVID-19, профилактичните имунизации провеждани в родилния дом (BCG и противохепатитна ваксина) се отлагат до получаването на резултата от втората проба (8-10-ти ден). Ако и тя е положителна, имунизациите се отлагат допълнително.

 

Управление на капацитета на неонаталното отделение

·       Възможно е капацитетът на НИО да се окаже недостатъчен откъм легла и/или персонал. Отделните звена следва да имат съгласувани предварително аварийни работни графици, в случай че обичайните графици не мога да бъдат изпълнени.

 

Родители и посетители

·       COVID-19 положителните родители не следва да се допускат на свиждане при детето си в НИО.

·       Не се разрешават посещения и на родителите, които са били тествани за COVID-19 (независимо от причината), контактни или карантинирани,  докато не бъдат потвърдени отрицателните им резултати.

·       Посещенията от външни медицински лица в НИО трябва да бъдат сведени до минимум, като се обсъдят възможностите за онлайн срещи.

·       Персонала на отделението може да се опита да смекчи липсата на контакт родители-дете чрез ползване на видео технологиите. 

 

Изписване и проследяване на новороденото

·       Стимулира се по възможност по-ранното изписване от НИО, в колаборация с личния лекар.

·       Уместни са телефонни и видео консултации при осъществяване на късното проследяване на новородените с оглед избягване на необходимостта от посещение в НИО на изписани рискови новородени (напр. такива с БПД).

·       Родителите на деца с повишен риск (например имунокомпрометирани, хронични белодробни заболявания, сърдечни заболявания и др.) трябва да бъдат информирани за основните противоинфекциозни мерки (ограничаване на социалните контакти, миене на ръцете и др.).

·       Следва да се подпомагат активно родителите, които се обаждат по телефона в НИО за съвет и помощ, с цел да се намали необходимостта от директен контакт с неонаталните и педиатрични звена.

 

Грижи за персонала

·       При практикуване на адекватни противоепидемични мерки и правилно ползване на ЛПС не са необходими изолация или самоизолация на персонала, грижил се за пациент съмнителен или положителен за COVID-19.

·       Всички тревоги на персонала относно предполагаем контакт със заразен пациент следва да бъдат обсъдени с местните РЗИ-та

·       Ако и/или когато е необходимо пренасочване на персонал, то трябва да бъде съгласувано на висше ниво, а пренасочените служители да бъдат оборудвани и подкрепяни. При необходимост да се проследят за COVID-19 и ако е необходимо да се направи проба.

 

Насоките за работа в неонатологичните звена са съгласувани със всички членове на експертния съвет по медицинска специалност „ Неонатология“

 

                                         

 

                                                            Проф. д-р Б. Слънчева- гравен координатор на

                                                                       експертния съвет по“Неонатолотия“

Проф. д-р М. Кръстева- председател на асоциацията

по Неонатология, член на експертния съвет

                                                                Доц. д-р Х. Мумджиев- член на експертния съвет

                                                            Доц. д-р Р. Георгиева- член на експертния съвет

                                                           Доц.д-р В. Атанасова- член на експертния съвет

 

19.03.20г.  

още...


Кофеин цитрат за лечение на апнея при новородени деца

понеделник, 30 юни 2014

Българска Асоциация по Неонатология

 

Препоръки

Относно използването на кофеин цитрат за лечение на апнея при новородени деца.

 

Същност и класификация на апнеята на новородените

Апнеята при новородените деца (АН) е спиране на дишането продължаващо най-малко 20 сек, или по-кратка дихателна пауза свързана с брадикардия (сърдечна честота <80 удара/мин) и/или кислородна десатурация (O2 насищане <80-85%).

В зависимост от механизма на възникване се различават:

Централна апнея - пълно спиране на дихателното усилие без данни за обструкция на дихателните пътища

Обструктивна апнея – затруднение на дишането при стеснение на горните дихателни пътища (обикновено фаринкса), водещо до екскурсии на гръдния кош без осъществяване на вентилация

Смесена апнея - централна пауза, обикновено последвана от дихателни усилия поради обструкция.

В зависимост от етиологията се различават:  

Първична (идиопатична) апнея, възникваща в резултат на незрялост при недоносени деца, обикновено под 34гестационна седмица.

Вторична апнея при съпътстващи патологични процеси: РДС, инфекции, анемия, метаболитни нарушения и др.  

 

Поведение при апнея на новородените.

 1. Обективизирането и доказването на апнеята изисква мониториране чрез кардиореспирография и/или пулсоксиметрия.

 2. На мониториране подлежат всички недоносени под 34гс., поне в първите 7 дни от живота. При наличие на апнеи мониторирането продължава една седмица след преустановяването на апноичните епизоди. Новородените над 34гс. подлежат на мониториране при наличие на съпътстваща патология.

 3. Последователността на действия при остра апнея включва: аспирация на ГДП, позициониране на главата в лека екстензия, тактилна стимулация, краткотрайно обдишване

 4.  

Индикации за приложение на кофеин цитрат

Кофеинът се ползва основно при недоносени деца с първична апнея, но той се прилага с успех, както при доносени деца, така и в случаи на вторична апнея.

 

 • Новородени деца с апнея.

 • Обдишвани новородени деца, с цел ускоряване на отвикването от механичната вентилация.

 • Деца с висок риск и необходимост от апаратна вентилация, като тези с телесно тегло при раждането < 1250 гр., лекувани чрез неинвазивни респираторни методи.

   

 • Фармакодинамика.

 1. Механизмът на действие на метилксантините включва:

 2. Калциева мобилизация. Кофеинът засилва освобождаването на складиран вътреклетъчно калции и инхибира заряд-чувствителните калциеви канали.

 3. Аденозинов антагонизъм. Повечето от ефектите на кофеин се медиират чрез неговия антагонизъм към A1 и A2A рецептори на аденозин

 4. Инхибиране на фосфодиестеразата. Кофеинът е слаб инхибитор на фосфодиестеразата и е малко вероятно в терапевтични дози да изразява ефекта си по този механизъм.

   

Ефекти на кофеина:

 • ЦНС и контрол на дишането. Осъществява централна стимулация, увеличава дихателната честота и минутния обем, стимулира дихателните центрове, засилва белодробното кръвообращение, увеличава чувствителността на медуларната област към хиперкапния, засилва диафрагмалната активност

 • Сърдечно-съдов ефект. Увеличава, ударния обем, средното артериално налягане и (частично) сърдечната честота. При преждевременно родени (за разлика от теофилин) не намалява мозъчния кръвоток.

 • Други ефекти: Засилва секрецията на катехоламини. Има диуретичен ефект (засилва гломерулната филтрация, блокира натриевата реабсорбция, увеличава калциевата екскреция). Увеличава кислородната консумация, метаболизма и енергиините разходи (намалява наддаването на тегло в първите 2-3 седмици от лечението)

 

Фармакокинетика

 

 • Бионаличност. Перорално или IV приложение на кофеин цитрат 20 mg/kg (еквивалентно на 10 mg/kg кофеин база) води до подобни пикови плазмени концентрации (Cmax) на медикамента (6-10 mg/L при орално приложение, 11.5 mg/L венозно приложение), като се показва почти пълна бионаличност при перорален прием на кофеин цитрат. Храненето с кърма не повлиява бионаличността. Терапевтичните плазмени нива са в диапазона 26-156mkmol/l, а токсичните > 50mg/l.

 • Полуживот (T1/2) Той е много дълъг (почти 102 часа) при новородени. Намалява в седмиците след раждането като достига стойностите при възрастни на около 9 месечна възраст.

 • Разпределение. Кофеинът се разпределя във всички части на тялото включително ЦНС. Няма натрупване на медикамента в тъканите. Средния обем на разпределение е 0.8-0.9 L/Kg.

 • Метаболизъм. Метаболизира се в черния дроб от цитохром P450 монооксигеназа (CYP1A2) и ксантиноксидаза. Поради незрялост на чер-нодробните ензими метаболизмът при новородени е забавен.

 • Елиминиране. Осъществява се предимно чрез ренална екскреция. При новородени около 86% от кофеина се елиминира непроменен с урината.

   

 

Дозиране на кофеин цитрат.

 • Натоварваща доза.  Варира в диапазона от 20 до 40 mg/kg/24 часа кофеин цитрат (10 до 20 mg/kg кофеин база).

 • Поддържаща доза: Варира в диапазона от 5 до 10 mg/kg, съответства на 2.5 до 5 mg/kg/24 часа кофеин база (също и при перорално приложение).

 • Стандартния подход включва начална натоварваща доза от 20 mg/kg кофеин цитрат, приложен бавно венозно за 30 мин, еднократно дневно и последващи ежедневни поддържащи дози от 5 mg/kg кофеин цитрат приложени бавно венозно или перорално.

 • При преустановяване на лечението за по-малко от 3 дни може да се продължи с поддържаща доза. При прекъсване повече от 3 дни се започва отново с натоварваща доза.

   

Лекарствени взаимодействия

Нужно е внимателно да се прецени едновременното приложение на други сърдечни и ЦНС стимуланти (theophylline, doxapram), тъй като при новородени около 25% от теофилина се метаболизира до кофеин. Съществува ограничен риск от метаболитни взаимодействия с медикаменти, които индуцират или потискат метаболизма на кофеина при възрастни. Дексаметазон може да повиши клирънса на кофеин чрез ензимна индукция.Едновременното приложение на супресор на секрецията на стомашни киселини (анти-H2 или инхибитор на протонната помпа) може да увеличи риска от НЕК. Фенобарбитал ускорява кофеиновиа клирънс.

 

Странични ефекти:

 • Синусова тахикардия, аритмия, хипертензия

 • Повръщане, метеоризъм, повишена честота на НЕК

 • Неспокойствие, повишена възбудимост, гърчове

 • Усилване на диурезата и дехидратация

 • Хипергликемия, глюкозурия

 • Ускоряване на метаболизма с увеличаване на кислородната консумация и намаляване на наддаването на тегло.

   

Мониториране на плазмените нива

Кофеинът е с висок терапевтичен индекс и показва стабилна и добра корелация между доза и плазмена концентрация. Поради това леарственото мониториране се ограничава само до случаите на деца, бекувани преди това с теофилин или такива, чиито майки са приемали теофилин. Точността на плазменото мониториране е ограничена.

 

Преустановяване на лечението.

 • При повечето деца кофеинът може да бъде спрян между 32-ра и 34-та гестационни седмици, когато идиопатичната апнея вече рядко е проблем.

 • Лечението следва да бъде спряно поне 4-5 дни преди изписването на детето в къщи.

 • Мониторирането на детето следва да продължи 4 дни след спирането на кофеина.

още...


ПРЕПОРЪКИза лечение и профилактика на инфекции на долни дихателни пътища, предизвикани от Респиратор

неделя, 03 февруари 2013
ПРЕПОРЪКИ за лечение и профилактика на инфекции на долни дихателни пътища, предизвикани от Респираторно синцитиален вирус във високо рискови групи  Увод: Острите инфекции на дихателните пътища продължават да бъдат важен проблем в детската възраст. По данни на СЗО всяко дете на възраст до 5 години заболява от респираторна инфекция около 5 пъти годишно. Най – сериозните последствия се асоциират с инфекции на долните дихателни пътища – бронхити, бронхиолити, пневмонии. Един от главните причинители на инфекции на долните дихателни пътища при най – малките деца (под 1-годишна възраст), е респираторно синцитиалния вирус (RSV). RSV поразява цялата педиатрична популация – както по-големите деца, така и новородените. В САЩ към 2 – годишна възраст близо 100 % деца са боледували най – малко от една инфекция, причинена от RSV. Протичането на инфекцията е много по-тежко при рискови новородени деца със сърдечни аномалии и деца с имунен дефицит. Бронхиалната астма се определя като възможно дългосрочно усложнение от RSV инфекция в ранното детство. Епидемиология: Респираторният синцитиален вирус е един от най – често срещаните патогени на дихателните пътища при малките деца. Инфекциите имат сезонен характер, като в северното полукълбо сезонът е от октомври до април. Данните от страните, в които се водят подробни регистри (САЩ, Канада, Швеция) илюстрират широкото разпространение на тази инфекция: около 50 % от децата се заразяват с вируса по време на първия в живота им сезон на RSV и към 2 – годишна възраст почти всички деца имат изградени антитела срещу RSV, което сочи, че те вече са били инфектирани. Годишно в САЩ респираторният синцитиален вирус е причина за около 91 000 хоспитализации и 4 500 смъртни случая. Причината за хоспитализацията на над 50 % от лекуваните деца с клинична изява на бронхиолит и на 25 % от лекуваните с пневмония е RSV инфекция. По европейски данни смъртността сред високорисковите деца с потвърдена RSV инфекция е 1-3 %. В България данните за RSV инфекцията са фрагментарни. По-широкообхватно проучване в България се проведе в периода 2009 – 2011. RSV етиология се потвърди при 40 % от 300 деца под 1 – годишна възраст, хоспитализирани за остри инфекции на долните дихателни пътища. RSV инфекцията във високо рисковите групи 
 • RSV инфекция и недоносеност
 Преждевременно родените бебета имат незрели бели дробове и недостатъчно количество от майчините антитела, за да се справят с тежка RSV инфекция. Доказано е, че честотата на инфекциите на долните дихателни пътища е десет пъти по – голяма при недоносените деца в сравнение с доносените. Около 80 % от децата, хоспитализирани с доказана RSV инфекция през сезона на RSV, са родени преди 32-та гестационна седмица. От съществено значение е, че протичането на инфекцията в тази възрастова група е по – тежко и тези пациенти обикновено се нуждаят от лечение в интензивно отделение. Анализът на данни от Националния статистически институт позволи да се оцени честотата на инфекции на горните и долните дихателни пътища и честотата на хоспитализации при децата на възраст до 1 година с анамнестични данни за недоносеност. В групата деца, родени между 32 и 35 гестационна седмица, 30 % се нуждаят от хоспитализация през първата година от живота си. При децата, родени между 28 и 32 гестационна седмица, 60 % се хоспитализират през първата година от живота им поради инфекции на дихателните пътища. 
 • RSV инфекция и бронхопулмонална дисплазия
 Бронхопулмоналната дисплазия се дефинира като необходимост от допълнителна кислородна терапия до 36-та гестационна седмица или след 28-ия ден от раждането. Бронхопулмоналната дисплазия е усложнение на респираторния дистрес при недоносените деца в неонаталния период. Проспективни проучвания при деца с БПД показаха, че 90 % от тях са имали остри инфекции на дихателните пътища през зимата, 59 % от които са предизвикани от RSV. Мета анализ на 7 проучвания при общо 3 021 деца показва средни нива на Бронхопулмоналната дисплазия е усложнение на респираторния дистрес при недоносените деца в неонаталния период. Проспективни проучвания при деца с БПД показаха, че 90 % от тях са имали остри инфекции на дихателните пътища през зимата, 59 % от които са предизвикани от RSV хоспитализация, както следва: 17.9 % при деца с БПД, 10.2 % при деца 29-32 гестационна седмица без БПД и 9.8 % при деца 33-35 гестационна седмица без БПД. 
 • RSV инфекцията и хемодинамично значимо вродено сърдечно заболяване
 Честотата на вродените сърдечни заболявания е около 6-8 бебета на 1 000 раждания. Вродените сърдечни заболявания не се свързват с недоносеност – повечето от пациентите са родени на термин деца.  Вродените сърдечни заболявания са ацианотични и цианотични. Вродено сърдечно заболяване се определя като хемодинамично значимо, ако е цианотично, с белодробна хипертония, налага се ежедневен прием на лекарства за предотвратяване на сърдечна недостатъчност.Децата с хемодинамично значимо вродено сърдечно заболяване (около 25 %) са рискови за тежко протичане на RSV инфекцията, поради компрометирана кардиоваскуларна функция, в сравнение с децата без хемодинамично значимо вродено сърдечно заболяване, хоспитализирани по повод RSV. Тежката RSV инфекция в тази популация може да забави необходимата сърдечна операция, както и да влоши изхода от операцията и постоперативното възстановяване. Таблица – Сравнение на деца с и на деца без хемодинамично значимо вродено сърдечно заболяване  
  Деца с ХЗВСЗ Деца без ХЗВСЗ
Прием в интензивно отделение 25-63 % 14-36 %
Механична вентилация 11-24 % 10-13 %
Смъртност 3.4-37 % 0.1-1.5 %
Средна продължителност на болничния престой 7.4-29 дни 5-8 дни
  
 • Други рискови групи
 -          Деца с кистозна фиброза (муковисцидоза) – високорискова група за RSV инфекция, поради нарушен имунен отговор и намалена респираторна функция. Рискът от тежки RSV инфекции нараства и поради честите епизоди на белодробно възпаление и бактериални инфекции. -          Деца с Даун синдром (Down Syndrome) – високорискова група за RSV инфекция, поради недобре развити бели дробове. Децата с ДС са имунокомпрометирани, често възникват и други усложнения на дихателните пътища – ларингомалация, трахеомалация и бронхомалация. -          Рискови са и децата с трансплантирани органи, присаден костен мозък, СПИН. При тези рискови групи няма достатъчни наблюдения.  Диагностициране на RSV: Диагностицирането на RSV инфекцията може да се извърши въз основа на клиничната картина, възрастта на пациента и времето на настъпване на инфекцията. Диагнозата може да се потвърди чрез откриване на вируса в назален секрет или аспират от горните дихателни пътища. Друг метод за диагностика е верижна реакция обратна транскриптаза – полимераза.  Основни насоки на превенцията на РСВ инфекциите при високорисковите деца в България Натрупаният досега опит сочи, че много важен елемент в превенцията на РСВ инфекциите е обучението на родителите и медицинския персонал за намаляване на рисковата експозиция и предаването на вируса. По време на сезона на РСВ (в България – от Октомври до Април) е необходимо в окръжаващата детето среда да се вземат такива елементарни предпазни мерки като измиване на ръцете, избягване на контакт с други деца, намаляване ескпозицията на тютюнев дим, по възможност детето да бъде сред големи групи (напр. детска градина или ясла).Единствената специфична профилактична мярка е приложението на Synagis® - хуманизирано моноклонално антитяло срещу РСВ. Лечение и профилактика с помощта на анти-РСВ моноклонални антитела: 1.      Недоносеност:·         Деца с гестационна възраст 30 седмица на възраст до 6 месеца в началото на сезона. 2.      Бронхопулмонална дисплазия:·         Деца с гестационна възраст 28 седмица на възраст до 12 месеца в началото на сезона.·         Деца с гестационна възраст 28 - 33 седмици на възраст до 6 месеца в началото на сезона.·         Деца с гестационна възраст 33 - 35 седмици на възраст до 6 месеца в началото на сезона и са изложени на други рискове от обкръжаващата среда*, с генетична предиспозиция за бронхиална астма и клинични данни за белодробна хиперреактивност.·         Деца, родени до 35 гестационна седмица с БПД, с прилагано лечение през предходните 6 месеца – кислород, кортикостероиди, бронходилататори или диуретици, които са до 24 – месечна възраст в началото на сезона (Октомври). 3.      Вродено сърдечно заболяване: ·         Деца с хемодинамично значими вродени сърдечни пороци·         Деца, претърпели сърдечно-съдова операция, продължаващи да бъдат изложени на висок риск от РСВ инфекция.  * Рискови фактори от обкръжаващата среда:            - Пренаселени жилища, особено когато децата живеят с други братя и сестри            - Детска ясла / детска градина            - Мъжки пол            - Възраст 10 седмици            - Раждане в първата половина на РСВ сезона – Октомври – декември            - Кърмене 2 месеца. Механизъм на действие Palivizumab представлява единственото до настоящия момент хуманизирано IgG моноклонално антитяло, предназначено за епитопа в А-антигенния участък на фузионния протеин на респираторния синцитиален вирус (RSV). Притежава мощно неутрализиращо и инхибиращо сливането действие срещу щамовете RSV подтипове А и В. Palivizumab сигнификантно намалява вирусния товар. Synagis® предпазва от RSV инфекция клетките на кърмачето и малкото дете. Той е с доказана безопасност и ефективност и се прилага във всички европейски страни. Клиничното проучване Impact-RSV доказва ефикасността на лекарствения продукт Synagis® за превенция на РСВ инфекцията при високо рискови деца. Въз основа на упоменатото проучване FDA разрешава употребата на palivizumab през м. Юни, 1998 г. Резултати от проучването:Профилактичното приложение на продукта води до: 
 • Честота на хоспитализация поради РСВ инфекция
 55 % понижение в групата на Synagis®
 • Честота на свързани с РСВ хоспитализации сред недоносените
 78 % понижение в групата на Synagis®
 • Честота на хоспитализация поради РСВ инфекция сред новородените с БПД
  39 % понижение в групата на Synagis®
 • Брой дни на лечение с кислород под високо налягане
 42 % понижение в групата на Synagis®
 • Продължителност на инфекциите на долните дихателни пътища
 40 % понижение в групата на Synagis®
  Дозировка 
 • Препоръчителната дозировка на паливизумаб е 15 mg / kg телесна маса, веднъж месечно по време на очаквания сезон.
 • Когато това е възможно, първата доза трябва да се приложи преди настъпването на сезона на РСВ.
 • Последващите дози трябва да се прилагат ежемесечно през времетраенето на сезона на РСВ.
 • Серията от 5 инжекции трябва да се прилага по време на сезона на РСВ.
 • За намаляване на риска от повторна хоспитализация се препоръчва децата, приемащи паливизумаб, които са хоспитализирани с РСВ, да продължават да приемат ежемесечно дозите паливизумаб през цялото времетраене на сезона на РСВ.
 • Дозите следва да се прилагат от неонатолог или специалист педиатър.
 • При деца, подложени на сърдечен байпас, се препоръчва инжектиране на 15 mg/kg palivizumab непосредствено след стабилизиране от операцията, за осигуряване на адекватни серумни концентрации на паливизумаб.
 Тъй като моноклоналното антитяло е специфично за РСВ, не се очаква паливизумаб да се намесва в имунния отговор към ваксините.  още...


 
<< Начало < Предишна 1 Следваща > Край >>
Резултати 1 - 3 от 3


Advertisement